فشار خون


فشار خون مطلوب، فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰mmHg و فشار دیاستول کمتر از ۸۰mmHg می باشد.


● فشار خون
فشار خون عمده (اساسی) Essential Hypertension
اپیدمیولوژی
الف ) دموگرافی (آمار)
در حدود ۲۰% بالغین سفید پوست و ۳۰% بالغین سیاه پوست در آمریکا مبتلا به فشار خون هستند و ۵۰% آنها بالای ۶۵ سال سن دارند.
ب ) پیامدها
۱) بیماریهای عروق کرونر، که فشار خون ۳۵ تا ۴۵ درصد عامل شیوع و مرگ و میر در آنها است
۲) سکته مغزی، افزایش خطر نسبی ۱.۸۴ به ازای هر ۱۰mmHg DBP
● تعریف فشار خون
فشار خون مطلوب، فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰mmHg و فشار دیاستول کمتر از ۸۰mmHg می باشد.
▪ معیار فشار خون در بالغین
۱) فشار خون مطلوب : ۱۲۰/۸۰
I) فشار خون سیستولیک : ۱۲۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۸۰mmHg
۲) فشار خونهای مورد نظر برای بیماران فشار خونی
I) فشار خون بدون بکارگیری تدابیر : ۱۴۰/۹۰
II)دیابت ملیتوس : ۱۳۰/۸۰
III) نارسایی احتقانی قلب : ۱۳۰/۸۵
IV ) بی کفایتی کلیوی : ۱۳۰/۸۵
V) نارسایی کلیوی بابیش از ۱ گرم پروتئینیوریا در ۲۴ ساعت : ۱۲۵/۷۵
۳) فشار خون طبیعی
I ) فشار خون سیستولیک : ۱۳۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۸۰mmHg
۴) فشار خون بالاتر از طبیعی
I) فشار خون سیستولیک : ۱۴۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۹۰mmHg
۵) مرحله اول فشار خون
I) فشار خون سیستولیک : ۱۶۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۱۰۰mmHg
۶) مرحله دوم فشار خون
I) فشار خون سیستولیک : ۱۸۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۱۱۰mmHg
۷) مرحله سوم فشار خون
I) فشار خون سیستولیک : ۲۱۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۱۲۰mmHg
۸) مرحله چهارم فشار خون
I) فشار خون سیستولیک : ۲۱۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۱۲۰mmHg
۹) فشار خون مجزا
I) فشار خون سیستولیک : ۱۴۰mmHg
II) فشار خون دیاستولیک : ۹۰mmHg
▪ معیار فشار خون در نوجوانان
۱) سنین ۱۶ تا ۱۸ سال
I) فشار خون عمده : ۱۴۲/۹۲
II) فشار خون شدید : ۱۵۰/۹۸
۲) سنین ۱۳ تا ۱۵ سال
I) فشار خون عمده : ۱۳۶/۸۶
II) فشار خون شدید : ۱۴۴/۹۲
▪ معیار فشار خون در اطفال
۱) سن ۱۰ تا ۱۲ سال
I) فشار خون عمده : ۱۲۶/۸۲
II) فشار خون شدید : ۱۳۴/۹۰
۲) سنین ۶ تا ۹ سال
I) فشار خون عمده : ۱۲۲/۷۸
II) فشار خون شدید : ۱۳۰/۸۶
۳) سنین ۳ تا ۵ سال
I) فشار خون عمده : ۱۱۶/۷۶
II) فشار خون شدید : ۱۲۴/۸۴
▪ معیار فشار خون در شیرخواران (سنین زیر ۲ سال)
I) فشار خون عمده : ۱۱۲/۷۴
II)فشار خون شدید : ۱۱۸/۸۲
▪ معیار فشار خون در نوزادان
۱) سنین ۸ تا ۳۰ روز
I) فشار خون عمده : SBP ۱۰۴
II) فشار خون شدید : SBP ۱۱۰
۲) سنین کمتر از ۷ روز
I) فشار خون عمده : SBP ۹۶
II) فشار خون شدید : SBP ۱۰۶
I. Reference
A. (۱۹۸۷) Pediatrics ۷۹(۱):۱-۲۵
B. (۱۹۹۷) Arch Intern Med ۱۵۷:۲۴۱۳-۴۶
(۲۰۰۰) NKF Consensus Report C.
● انواع فشار خون
الف ) فشار خون اساسی Essential (فشار خون اولیه)
▪ در ۸۰ تا ۹۰ در صد موارد DBP ۹۰-۱۰۴
ب ) فشار خون بدخیم پیشرونده
▪ افزایش فشار خون قابل توجه اخیر
▪ توام با تخریب عروق شبکیه
۱) خونریزی شبکیه
۲) اگزودای شبکیه
۳) ادم پاپیل
▪ فشار خون دیاستول بالاتر از ۱۴۰
ج ) فشار خون سیستولیک مجزا
▪ فشار خون سیستولیک : ۱۶۰mmhg
▪ فشار خون دیاستول : ۹۰mmHg
▪ مخاطرات
۱) بیماری عروق کرونری
۲) حادثه عروق مغزی (CVA)
▪ شروع : دهه پنجم
▪ ۱۱درصد تظاهرات در بالای ۷۵ سالگی
▪ پیامدهای سقوط پیشرونده در پذیرش عروقی
تشخیص های افتراقی (فشار خون ثانویه)
الف ) دارو درمانی
داروهای پیشگیری از حاملگی خوراکی
کورتیکواستروئیدها
ب) رنوواسکولار یا بیماری بافت کلیه
ج ) فئوکروموسیتوما
د ) بیماری کوشینگ
ر ) آلدوسترونیسم اولیه
و ) هیپرپاراتیروئیدیسم
ه) کوارکتاسیون آئورت