فشار خون – بخش نخست

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 ژوئن 2017
3ef06 527 فشار خون  بخش نخست

فشـار خون به فشاری (نیرویی) اطلاق می گردد که توسط
خون به دیواره داخلی رگ ها اعمال می گـردد. یـک نـیــروی
پیشرانه می باشد که باعث جریان یافتن خون در رگها می
شود و در مبحث فـشار خون بدن معمولا منظور فشار خون
شریان هـای بــزرگ همـچون سرخرگ بازویی(BRACHIAL)
میبـاشـد. فشـار خـون از دو عـــدد تشکیل یافته که بترتیب
معرف فشار سیستولی و دیاستولی میباشند:

۱- فشار سیستولیک (ماکزیمم): ماکزیمم فشاری است که در هنگام انقباض (سیستول) بطن ها در چرخه قلب به دیواره رگها اعمال میگردد که خون با قدرت به درون سرخرگها پمپ میشود.

۲- فشار دیاستولیک (مینیمم):مینیمم فشار خونی که در فاز استراحت چرخه قلب و هنگامی که قلب مجددا از خون پر می شود به دیواره عروق اعمال میگردد.

نکته:فشار سیستولی کمتر از  ۱۲۰ و فشار دیاستولی کمتر از ۸۰ ایده آل محسوب میگردند.

نکته:فشار سیستولی کمتر از۱۳۰ و فشار دیاستولی کمتر از ۸۵ نرمال محسوب میگردد.

نکته:فشار سیستولی ۱۳۹-۱۳۰ و فشار دیاستولی ۸۹-۸۵ مرزی محسوب میگردند.

نکته: فشار سیستولی ۱۵۹-۱۴۰ و فشار دیاستولی ۹۹-۹۰ مرحله نخست پر فشاری خون محسوب میگردند. (پر فشاری خفیف)

نکته:فشار سیستولی ۱۷۹-۱۶۰ و دیاستولی ۱۰۹-۱۰۰ مرحله دوم پرفشاری خون محسوب میگردند. (پر فشاری متوسط)

نکته: فشار سیستولی ۲۰۹-۱۸۰ و دیاستولی ۱۱۹-۱۱۰ مرحله سوم پرفشاری خون محسوب میگردند. (پر فشاری شدید)

نکته: فشار سیستولی بالاتر از ۲۲۰ و فشار دیاستولی بالاتر از ۱۲۰ مرحله چهارم پر فشاری خون محسوب میگردند. (پر فشاری خیلی شدید)

نکته: چنانچه فشار خون در کودکان ۵-۳ سال از ۱۱۶/۷۶ ، در کودکان ۹-۶ سال از ۱۲۲/۷۸، در کودکان ۱۲-۱۰ سال ۱۲۶/۸۲ از ، کودکان ۱۵-۱۳ سال از ۱۳۶/۸۶ فراتر رود دچار پر فشاری خون میباشند.

نکته:واحد اندازه گیری  فشار خون میلی متر جیوه میباشد که بصورت (mmhg) نشان داده میشود.

نکته:فشار خون را بصورت دو رقم روی هم نمایش میدهند (۱۲۰/۸۰) و بصورت ۱۲۰ روی ۸۰ خوانده میگردد.

نکته: فشار خون تنها در هنگام خواب ثابت بوده ودر سایر مواقع همواره در حال نوسان است. فشار خون در هر ضربان قلب و در طی روز (ریتم شبانه روزی) ممکن است تغییر کند همچنین استرس (با ترشح آدرنالین رگها منقبض میشوند)، فاکتورهای تغذیه ای، داروها و بیماریها، سرعت تنفس، فرامین عصبی و هیجانات بروی فشار خون تاثیر گذارند.

نکته: خون قلب را از طریق شریان بزرگی (به قطر ۳ سانتی متر) موسوم به آئورت ترک کرده و به سرخرگهای کوچکتر بنام آتریول ها منشعب میگردد.

نکته:فشار خون در سطح بافتها بسیار پایین است تا امکان تبادل اکسیژن فراهم آید.

نکته: فشار خون در تابستان اندکی از فصل زمستان پایین تر است. فشار خون در روز بیشتر از شب وهنگام خواب است.

نکته: فشار خون افراد مسن از بزرگسالان بیشتر وف شار خون کودکان نسبت به بزرگسالان کمتر میباشد.

نکته: فشار خون در واقع برابر است با حاصل ضرب مقاومت محیطی (مقاومت عروق در برابر جریان خون) در برونده قلب.

فشار خون = مقاومت محیطی* برونده قلب

برونده قلب: به ظرفیت قلب در  پمپ کردن خون در هر انقباض گفته میشود. برابر است با حاصل ضرب حجم ضربه ای در تعداد ضربان قلب. حجم ضربه ای مقدار خونی است که در طی هر انقباض بطن از قلب خارج میگردد و میزان آن ۷۰ میلی لیتر میباشد. برونده قلب بطور معمول ۵ لیتر در دقیقه میباشد.

مقاومت محیطی و یا مقاومت عروق در برابر جریان خون: به سختی و یا هموار بودن دیواره عروق بستگی دارد. با افزایش سن، تنگ شدن و کاهش خاصیت ارتجاعی رگها  مقاومت محیطی افزایش می یابد.

نکته: مقاومت محیطی با معکوس توان چهارم قطر رگ متناسب است. بنابراین مقاومت در آتریولها (سرخرگ های کوچک) از شریانهای بزرگ بیشتر است.

نکته: مقاومت با ویسکوزیته (گرانروی) خون نسبت مستقیم دارد. هر قدر ویسکوزیته خون بیشتر باشد مقاومت و فشار خون نیز بیشتر خواهد بود.

نکته: هر قدر خون از قلب دورتر باشد فشار خون پایین تر است. بنابراین فشار خونی که در قسمت بازوها اندازه گیری میشود به فشار شریان آئورت نزدیک تر بوده و قابل اطمینان تر است. اما فشار خونی که که در ناحیه مچ دست اندازه گیری میگردد قابل اطمینان نیست.

نکته:هر مقدار سرعت ضربان قلب بیشتر باشد فشار خون نیز بیشتر است.

نکته:هر قدر حجم خون بیشتر باشد فشار خون نیز بالاتر است.

نکته:فعالیت وتحرک فشار خون را افزایش میدهد.

نکته: فشار خون در وضعیت ایستاده ون شسته نسبت به وضعیت خوابیده بیشتر میباشد.

چگونگی تنظیم فشار خون:

فشار خون توسط گیرنده های فشار مستقر در قوس آئورت، سینوسهای کاروتید و تنه شریان بازوئی-سری تنظیم میگردند. این گیرنده ها سیگنالهایی به مرکز وازوموتور واقع در پیاز مغز تیره ارسال میکنند و این مرکز با متسع و یا منقبض کردن آرتریولها و افزایش سرعت ضربان قلب وبرونده قلب فشار خون را تنظیم میکنند.

نکته: انقباض و اتساع وریدها: اتساع وریدها باعث میگردد تا خون بیشتری درون وریدها انباشته گشته و خون کمتری به سمت قلب برای پمپ کردن گسیل گردد که موجب کاهش فشار خون میگردد. انقباض وریدها عکس این حالت عمل کرده و فشار خون را افزایش میدهند.

نکته: انقباض و اتساع سرخرگهای کوچک: با اتساع آرتریولها مقاومت محیطی نسبت به جریان خون کاهش یافته و فشار خون کاهش می یابد. انقباض آرتریولها عکس حالت فوق عمل کرده وفشار خون را افزایش میدهند.

نکته: افزایش برونده قلب موجب افزایش فشار خون میگردد و بالاعکس.

نکته: غیر از مراکز عصبی کنترل کننده فشار خون کلیه ها نیز نقش بسزایی در کنترل فشار خون ایفا میکنند. کلیه ها هورمونی موسوم به رنین ترشح میکنند که این هورمون خود باعث ترشح هورمونی بنام آنژیوتانسین میگردد. این هورمون موجب انقباض آرتریولها (شریانچه ها) و افزایش فشارخون میگردد. همچنین آنژیوتانسین موجب ترشح هورمون دیگری در کلیه ها بنام آلدوسترون میگردد. آلدوسترون باعث افزایش نگه داری نمک وآب در کلیه ها شده و فشار خون را افزایش میدهد.

نکته: کلیه ها با دفع بیشتر نمک و آب فشار خون را کاهش میدهند.

 

وسایل اندازه گیری فشارخون :

۱- فشار سنج جیوه ای: دقـیـق ترین نوع است. اما حجیم بوده و  اغلب در مطب پزشکان یافت میگردد.

 

 

۲- فـشار سنج مانومتری (انروئید): کـار بـا آنها دشوار اسـت و اجـــزاء آن بسیار آسیب پذیر بوده در صورت صدمه
دیدن از دقت آن کاسته میشود.

۳- فشار سنج های دیجیتال: خودکار میباشند و کارکردی آسان دارند. اما دقت آنها با تغییر
وضعیت و جابجایی بدن، و ضربان نامنظم قلب تغییر میکند. گرانقیمت و آسیب پذیر نیز
میباشند.

نکته: شار سنج های دیجیتال در دو نوع خودکار و نیمه خودکار موجود میباشد. در نوع خودکار آن کیسه بازوبند  بطور خودکار باد میگردد، اما در نوع نیمه خودکار شما بایستی این کار را  به کمک یک پمپ دستی انجام دهید.

نکته:فشار سنج های دیجیتال در دو نوع بازویی  و مچی موجود میباشند که نوع مچی آن از آنجایی که نسبت به وضعیت بدن، حرکت بدن و حرارت بدن حساس است و نسبت به سرخرگ آئورت نیز دور تر میباشد کمتر قابل اطمینان میباشد.

طرز کار فشار سنج های مانومتری:

اسفیگمومانومتر(SPHYGMOMANOMETR): این فشار سنج از یک مانومتر (فشار سنج) عقربه ای، یک بازوبند قابل باد کردن و یک پمپ دستی تشکیل یافته است.

۱- کیسه بازوبند قابل باد کردن بطور محکم به دور بازوی چپ بسته میشود. بطوری که بین لبه تحتانی کیسه بازوبند و حفره زند زیرینی در چین آرنج ۵ سانتی متر فاصله وجود داشته باشد. کیسه بازوبند توسط یک پمپ کوچک دستی باد میشود و فشار داخل آن توسط یک مانومتر  اندازه گیری میگردد.

۲- سپس نبض شریان زند زبرین (رادیال) لمس میگردد و با دست دیگر کیسه بازوبند باد میگردد. میزان فشار باد کردن از فشاری که برای قطع نبض لازم است بیشتر اعمال میگردد.

۳- سپس استتوسکوپ (گوشی پزشکی) به روی شریان بازویی قرار داده شده و فشار داخل بازوبند به آهستگی کاهش می یابد. تا اینکه فشار کیسه بازوبند به فشار شریانی برسد در این حالت صداهایی که با تواتر قلب مطابقت دارد شنیده میشود. فشاری که در آن این صداها برای اولین بار شنیده میشود یادداشت میگردد. این فشار همان فشار سیستولی میباشد.

۴- به تدریج که فشار کاهش داده می شود صداها قویتر و قویتر میگردد اما در فشار دیاستولی این صداها خفه و گنگ میگردند. بنابراین در فشار اندکی پایین تر از صداها سرانجام صداها ناپدید شده و دیگر ظاهر نمیگردند. فشاری که در آن صداها ناگهان خفه و متوقف میگردد فشار دیاستولی میباشد.

نکته:بازوبند را برای مدت زمانی بیش از حد لازم در حالت بادکرده نگاه ندارید.و همچنین بعد از هر بار تعیین فشار،بایستی فشار داخل کیسه بازوبند به صفر باز گردانده شود.

نکته: فشار سنج های بازویی غیر جیوه ای ممکن است فشار سیستولی و دیاستولی را تا ۱۰ میلی متر جیوه کمتر و یا بیشتر نشان دهند.

نکته:سایز بازوبند در اندازه گیری دقیق فشار خون موثر است.

نکته: چنانچه فشار خون شما طبیعی است بایستی هر ۵ سال یکبار و اگر مبتلا به پر فشاری خون میباشید بایستی هر سال فشار خود را چک کنید.

نکته:برای استفاده از فشار سنجهای دیجیتال به دفترچه راهنمای آن رجوع کنید.

قبل از اندازه گیری فشار خون نکات زیر را رعایت کنید:

۱- از نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون از مصرف الکل، کافئین (چای، قهوه و شکلات) و استعمال سیگار خودداری کنید.

۲- قبل از اندازه گیری فشار خون به دستشویی بروید. مثانه پر اندکی فشار خون را افزایش میدهد.

۳- از ۵ دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون استراحت کنید و راه نروید.

۴- در وضعیت راحت روی صندلی بنشینید. با کمر صاف و تکیه داده. پاها و قوزک پاها را روی هم نیاندازید.

۵- وسط بازو خود را، هم سطح قلب بالا آورده، روی میز قرار دهید.

۶- سعی کنید اضطراب و استرس نداشته باشید.

۷- هنگام اندازه گیری صحبت نکنید و بی حرکت بمانید.

۸- بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب اقدام به اندازه گیری فشار خون نکنید و حداقل یک ساعت صبر کنید.

۹- حداقل ۳ باربه فاصله ۵ دقیقه فشار خون را اندازه گیری کنید تا  از نتیجه آن مطمئن شوید.

۱۰- لباس گشاد و راحت به تن داشته باشید و بازوبند را روی آستین پیراهن و یا تی شرت قرار ندهید.

۱۱- بازوبند بایستی محکم بسته شود و اما نه خیلی محکم بطوری که ۲ انگشت بتواند میان بازوبند و بازو قرار گیرد.

* نمودار فشار سیستولیک ( (SYSTOLIC  و دیاستولیک  (DIASTOLIC):

b76d1 Untitled 2 فشار خون  بخش نخست

Article source: http://www.mardoman.net/health/bloodp

نتایج جستجو فشار خون
        
N1484418982 فشار خون  بخش نخست N1417722480 فشار خون  بخش نخست N1417765965 فشار خون  بخش نخست N1391918781 فشار خون  بخش نخست
   
دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
   

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان

تصویری -با کیفیت عالی و به زبان فارسی

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

+مقایسه طب سنتی با طب امروزی

   
13,900 تومان buy فشار خون  بخش نخست9,500 تومان buy فشار خون  بخش نخست9,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست8,700 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1356519576 فشار خون  بخش نخست N1355976865 فشار خون  بخش نخست N1352718936 فشار خون  بخش نخست N1487246534 فشار خون  بخش نخست
   
آموزش حرفه ای شنا/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
   

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده
 

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

   
4,900 تومان buy فشار خون  بخش نخست14,400 تومان buy فشار خون  بخش نخست12,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست12,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1443342877 فشار خون  بخش نخست N1352698240 فشار خون  بخش نخست N1333052538 فشار خون  بخش نخست N1470863227 فشار خون  بخش نخست
   
مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-551 آموزش حرفه ای شنا/اورجینال مجموعه موسیقی کلاسیک گردنبند سنگ کوارتز آبی H149
   

کاملترین مجموعه موجود در بازار

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

   
23,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست3,500 تومان buy فشار خون  بخش نخست14,500 تومان buy فشار خون  بخش نخست42,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1470863133 فشار خون  بخش نخست N1470862926 فشار خون  بخش نخست N1470862751 فشار خون  بخش نخست N1496055327 فشار خون  بخش نخست
   
گردنبندسنگ کوارتز آبی H148 گردنبندسنگ کوارتز آبی H147 گردنبند سنگ کوارتز آبی H146 انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277
   

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبنداستیل طلایی سنگ کوارتز آبی

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

   
42,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست42,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست42,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست22,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1486138152 فشار خون  بخش نخست N1486105480 فشار خون  بخش نخست N1496918856 فشار خون  بخش نخست N1461699695 فشار خون  بخش نخست
   
نمک دریاچه ارومیه دانستنیهای دوران بارداری-551 گردنبند تمشک گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
   

نمک خالص دریاچه ارومیه

شماره مجوز :155/25487

این گردنبنداز جنس گارنت بوده و ساخت کشور هند می باشد

گردنبندزیبایی از 7 سنگ سودالیت. عقیق .فیروزه . چشم ببر. امیتست ..

   
15,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست1,200 تومان buy فشار خون  بخش نخست25,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست12,900 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1461698532 فشار خون  بخش نخست N1354102036 فشار خون  بخش نخست N1437360643 فشار خون  بخش نخست N1362930855 فشار خون  بخش نخست
   
گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش) دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
   

سنگی موثر برای فشار خون بالاو تپش قلب است

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان
 

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 100 کتاب در زمینه هماتولوژی

اندام متناسب ، بدنی سالم ، روحیه ای شاداب با ایربیک

   
5,900 تومان buy فشار خون  بخش نخست13,900 تومان buy فشار خون  بخش نخست36,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست9,900 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1356468929 فشار خون  بخش نخست N1396228355 فشار خون  بخش نخست N1396219357 فشار خون  بخش نخست N1389014153 فشار خون  بخش نخست
   
آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال ست مغناطیسی دستبند و گردنبند ست مغناطیسی دستبند و گردنبند تسبیح دلربا
   

اورجینال
شماره مجوز: 155/13066

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

تسبیح دلربا 33 دانه درشت کد 10074

   
8,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست30,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست30,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست30,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1389013519 فشار خون  بخش نخست N1319208311 فشار خون  بخش نخست N1308426929 فشار خون  بخش نخست N1316675599 فشار خون  بخش نخست
   
تسبیح دلربا سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان) طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
   

تسبیح دلربا 101 دانه کد 10077

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است

   
32,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست15,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست15,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست14,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1331454762 فشار خون  بخش نخست N1331625995 فشار خون  بخش نخست N1331626892 فشار خون  بخش نخست N1331626239 فشار خون  بخش نخست
   
طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

   
14,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست14,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست14,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست14,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   
        
N1323707994 فشار خون  بخش نخست N1484910056 فشار خون  بخش نخست N1384246299 فشار خون  بخش نخست N1384066905 فشار خون  بخش نخست
   
طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون -اورجینال کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی مراقب قلبتان باشید کاهش فشار خون بالا
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

نویسنده / مترجم : آنا کلیبورن /دکتر علیرضا منجمی

مرقب قلبتان باشید

کتابی از موسسه ی ملی
قلب - ریه و خون امریکا
برای زنان

کتاب کاهش فشار خون بالا

   
14,000 تومان buy فشار خون  بخش نخست13,100 تومان buy فشار خون  بخش نخست3,200 تومان buy فشار خون  بخش نخست5,800 تومان buy فشار خون  بخش نخست
   
   

  صفحه:

 
1 2 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code