بررسی فشار خون و عوارض هيپرتانسيون بر چشم – سایت پزشکان …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 21 دسامبر 2017

فشار خون چيست؟
فشار خون ميزان نيرويي است که به جدار سرخرگها وارد مي شود تا  خون در سراسر بدن گردش پيدا کند. فشار خون شامل :
الف ) فشارخون سيستوليک يا ماکزيمم: زماني است که قلب ميزند.
ب) فشار خون دياستوليک يا مي نيمم: زماني است که قلب شل مي شود .
فرمول فشارخون:
مقاومت محيطي x برون دهي قلبي = فشارخون
تعداد ضربان قلب x حجم ضربه اي = برون دهي قلبي
در هر ضربه بطور متوسط 50 سي سي خون از قلب خارج مي شود ( حجم ضربه اي ) واگر در هر دقيقه قلب 100 , ضربه بزند , بطور متوسط در هر دقيقه 5000 سي سي يا 5 ليتر خون از قلب خارج مي شود ( برون دهي ) .
فشارخون حاصل حجم ضربه اي , تعداد ضربان قلب و مقاومت محيطي ( عروقي ) مي باشد و افزايش در هر کدام از اينها, فشارخون را افزايش مي دهد.
مقاومت محيطي ( عروقي) x ضربان قلب x حجم ضربه اي = فشارخون
منظور از مقاومت محيطي, مقاومت عروق است که خون در داخل آن جريان مي يابد , هرچقدر که از قلب دورتر شويم, مقاومت عروقي بالاتر است و در نتيجه فشارخون بالاتر است به همين دليل فشار خون مچ پا از فشارخون دست بالاتر است.
همچنين بايد در نظر داشت که افرادي که سال هاي زيادي است فشار خون دارند مقاومت عروقي درآنها بالا مي باشد چرا که براساس قانون اهم, فشار با جريان نسبت مستقيم دارد در حاليکه با مقاومت نسبت عکس دارد . فردي که ساليان زيادي است فشار خون دارد, و جريان خون زياد است, افزايش مقاومت محيطي به دليل کنترل جريان خون ايجاد شده است.
هيپرتانسيون ( بيماري فشار خون)
هرگاه در 3 نوبت متفاوت در حالت استراحت کامل فشار خون سيستول بيش از 140 ميلي متر جيوه و فشار خون دياستول بيش از 90 ميلي متر جيوه باشد فرد داراي هيپرتانسيون است که خود براساس شدت شامل موارد زير مي باشد:
1 -خفيف ( مرحله اول ) : 90/140
2- متوسط (مرحله دوم) : 100/160
3-شديد ( مرحله سوم ) : 110/180
انواع هيپرتانسيون
1- هيپرتانسيون ايزوله ( منفرد) سيستوليک : در اين نوع  , فشار خون سيستوليک بيش از 140 ولي فشارخون دياستوليک طبيعي است, اين فشارخون در افراد مسن شايع است.
2-هيپرتانسيون ناشي از روپوش سفيد :
توصيف کننده ي درصد بزرگي از هيپرتانسيون در افرداي است که فشارخون آنها هنگامي که در مطب و توسط پزشک اندازه گيري مي شود به طور ثابتي از هنگامي که در خانه و در آرامش اندازه گيري مي شود بيشتر است. براساس فرضيه هاي فعلي20 -10 , درصد از بيماراني که در مطب پزشک خود هيپرتانسيون هستند, در خارج از مطب فشار خون طبيعي دارند. فشارخون ناشي از روپوش سفيد در ميان افراد مسن و زنان حامله شايعتر است.
3- هيپرتانسيون ناپايدار يا مرزي
فشار شرياني در اغلب افراد حالت نوساني دارد, حالا چه شخص فشارخون طبيعي داشته باشد و چه هيپرتانسيون باشد. بيماراني که به عنوان فشار خون ناپايدارطبقه بندي مي شوند افرادي هستند که برخي اوقات و نه هميشه داراي فشارشرياني در محدوده ي هيپرتانسيون مي باشند. اين بيماران اغلب تحت عنوان هيپرتانسيون مرزي تقسيم بندي مي شوند.
4 -هيپرتانسيون تسريع شده
فشار خون دياستول در فرد فشار خوني به ناگهان بيش از 120 ميلي متر جيوه مي شود. در معاينه ي فوندوسکوپيک ( ديدن ته چشم و بررسي عروق شبکيه ) , ماکولا رنگ پريده و اطراف آن پرخون است.
5- هيپرتانسيون بدخيم :
در اين بيماري فشار خون دياستول به بيش از 140 ميلي متر جيوه مي رسد. در معاينه فوندوسکوپيک اطراف ماکولا مايع جمع شده است . يعني از جدار شريان ها, مايع خارج شده است و فرد علائم مگس پراني, تلوتلو خوردن , حتما تهوع و استفراغ و سردرد شديدي دارد و اگر اورژانسي کنترل نشود, فرددچار خون ريزي مغزي و مرگ مي شود.
عوارض هيپرتانسيون
به فشار خون, قاتل خاموش گفته مي شود چون بدون علائم مشخصي به اندام هاي حياتي بدن آسيب مي رساند و فقط زماني داراي علائم است که فرد دچار بحران فشار خون شود که در اين صورت فرد داراي سردرد و در مواردي تهوع و استفراغ است. در هيپرتانسيون , قلب , کليه , مغز و عروق در گير مي شوند.
در مورد عوارض فشار خون در هر ارگان بايد به دو نکته توجه داشت:
1- عوارض Hypertensive
2-عوارض هيپرتانسيون Arteriosclerosis ( سفت و سخت شدن سرخرگ ها)
عوارض هيپرتانسيو در قلب شامل نارسائي قلبي , ضخيم شدن جدار قلب و تنگي دريچه ي آئورت است. عوارض آرتريواسکلروزيس شامل حمله ي قلبي يا آنفاکتوس مي باشد.
منظور از نارسايي قلب بيماري است که برون ده قلب پاسخگوي نياز سلول هاي بدن نيست.
شايع ترين علت نارسايي قلب در دنيا فشار خون مي باشد.
همچنين فشار خون باعث بسته شدن عروق کرونري قلب و ايجاد حمله قلبي مي شود . بايد توجه داشت که افراد مبتلا به فشارخون سه برابر ديگران درمعرض حمله قلبي هستند.
عوارض هيپرتنسيو فشار خون در مغز , خون ريزي مغزي, کما و مرگ است و عوارض آرتريو اسکلروزيس در مغز , سکته مغزي است.
عوارض هيپرتنسيو فشارخون در کليه , بصورت نارسائي کليه است و عوارض آرتريو اسکلروزيس در کليه , تنگي شريان کليه مي باشد.
عوارض هيپرتنسيون فشار خون در عروق شبکيه , خون ريزي ته چشم و کوري ناگهاني است. ممکن است کوري نصف بينايي باشد که يک چشم فردکاملا مي بيند ولي يک چشم فرد در قسمت داخلي ديد ندارد و فقط ديد خارجي دارد. عوارض, اتريواسکلروتيک در شبکيه ترومبوز ( ايجاد لخته خوني ) شريان شبکيه است.
همچنين عوارض آرتريواسکلروتيک در عروق پا باعث لنگيدن متناوب مي شود.

عوارض فشار خون بر چشم
كلا مي توانيم عوارض فشار خون بر چشم را به دو دشته كلي تقسيم كنيم :

1- بالا رفتن حاد و ناگهاني فشار خون

2- بالا بودن مزمن فشار خون

در مورد حالت اول ، يعني زماني كه به طور ناگهاني فشار خون خيلي افزايش يابد ، اولين پاسخ بدن به صورت نازك شدن و باريك شدن شريانچه هاكوچك شبكيه و نيز برجسته شدن و تورم سر عصب بينايي بروزمينمايد .در اطراف سر عصب خونريزيهاي كوچك رخ ميدهد كه در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع فشارخون مي تواند اختلال در خون رساني شبكيه و سر عصب و نهايتا تحليل سر عصب بينايي و افت شديد ديد بيمار به طور دائمي گردد. از علائم خوب جنين حالاتي سردرد ناگهاني و گاهي عدم هوشياري و يا حتي تشنج بيمار است . كه بايد فورا به مراكز درماني مراجعه نمود و به فكر اين بيماري بود .

حالت دوم كه شايعتر است ، بالا بودن فشار خون به طور مزمن ا ست كه عمدتا در بالغين مشاهده ميشود . بسته به ميزان بالاي فشار خون و مدت زماني كه از آن ميگذرد علائم مختلفي در شبكيه بروز ميكند . اگر فشار خون در حد متوسط و كمي بالا باشد ، در شبكيه فقط باريك شدن عروق ( عمدتا شريانها ) مشاهده ميشود و حالت پيچ و خم دار به خود ميگيرند

در غير اين صورت عوارض تحليل سر عصب بينايي و نابينايي شديد حاصل ميگردد . در موارديكه فشار خون بالاتر باشد ( متوسط تا شديد ) علاوه بر موارد فوق از ديواره رگهاي چشم تراوشات پروتيني و چربي به خارج رخ داده كه در روي شبكيه رسوب ميكند . در حالات شديدتر ( فشار خون خيلي بالا ) تمام حالات بالا به همراه پارگي كوچك و ظريف شبكيه رخ داده كه منجر به خونريزيهاي نقطه اي و يا شعله شمعي در روي شبكيه ميگردد كه بسته به مكان بروز اين خونريزيها مي تواند اختلال در كار كرد شبكيه و نيز افت ديد بيمار گردد. در موارد فشار خونهاي خيلي بالا يا موارديكه علائم فشار خون خيلي پيشرفته باشد ، تورم و برجستگي سر عصب بينايي رخ ميدهد كه پيش آگهي بسيار بدي دارد و در اين موارد بايد به طور ا ورژانس فشار خون بيمار كنترل گردد و به حد مطلوب و مجاز رسانده شود .

در موارديكه فشار خون متوسط تا شديد سبب بروز علائم اوليه پرفشاري در ته چشم به صورت باريك شدن شريانها و بروز تراوشات و خونريزيهاي كوچك گردد ، اين خطر وجود دارد كه شريانچه هاي مزبور بر وزيدهاي مجاور فشار وارد كرده و منجر به ا نسداد آنها گردند كه در نتيجه آن تخليه خون وريدي بخشي از شبكيه مختل گشته و چنا نچه اين انسداد در ابتداي شريانجه مركزي يا وريد مركزي ته چشم صورت گيرد ، اختلال در تمامي سطح شبكيه بروز نموده و اختلال كاركرد شبكيه وسيعتر بوده و در آن ناحيه ايجاد خونريزي وسيع در سطح شبكيه مي نمايد .

اين ا ختلال در خون رساني و تخليه به موقع منجر به عدم كاركرد مناسب شبكيه گشته كه به مرور زمان در آن ناحيه ” ا سكيمي ” يا ” كاهش خون رساني و تغذيه خوني لازم ” ايجاد ميگردد. عارضه خطرناك در اين مرحله پيدايش عروق جديد در سطح شبكيه است كه در پاسخ به اين اسكيمي ايجاد ميشوند و با رشد اين كلاف عروقي به داخل زجاجيه و با توجه به شكننده بودن عروق مزبور ، خطر خونريزي ناگهاني به داخل كره چشم وجود دارد كه هم باعث افت ناگهاني و شديد بينايي گشته و هم به مرور زمان با ايجاد بافتهاي نابجا ، سبب كشيدگي شبكيه و نهابنا جدا شدگي شبكيه ميگردد كه در اين صورت عارضه بسيار وخيم تر و درمان آن مشكل تر و پرهزينه تر مي باشد . در عين حال افت ديد در اين مرحله بسيار شديد تر ميباشد و نياز به درمان جراحي داخل چشمي دارد .
چند توصيه :
از نظر درماني ، توصيه مي شود كه در هر فرد بالغ بطور طبيعي فشار خون هر چند ماه يكبار كنترل گردد و در صورت بالا بودن فشار خون ، علاوه بر درمان آن توسط پزشكي به همراه معاينه منظم ته چشم كفايت ميكند .

در صورت بروز علائم ا نسدادي در وريدها يا شريانچه هاي ته چشم با توجه به صلاحديد چشم پزشك اقدامات تشخيصي بيشتر از جمله عكس برداري ته چشم و در صورت لزوم اقدامات درماني با ليزر جهت از بين بردن عروق جديد و نواحي آسيب ديده توصيه ميگردد.

با توجه به اينكه فشارخون در اغلب موارد بدون علامت است وندرتا در افراد مسن يا افراديكه علائم نارسائي عروق كرونر قلب دارند به صورت درد قفسه صدري يا خستگي حين فعاليت بروز مينمايد اكثر بيماران از بالا بودن فشار خون خود خبر نداشته و عمدتا بطور تصادفي و اتفاقي در طي معاينات متوجه آن ميشوند . اين مسئله منجر به غفلت از بيماري فوق و درمان به موقع آن ميگردد .

همچنين عوارض چشمي فشار خون نيز تا مراحل انتهايي و غير قابل برگشت آن بدون علامت است و اين عامل در غفلت از عوارض چشمي و بروز اتفاقات ناگوار چشمي است بنابر اين توصيه ميشود كه فشار خون افراد بالغ به طور منظم كنترل گردد و تمام افراد در معرض خطر فشار خون از جمله خانمهاي باردار ، بيماران پيوند كليه ، بيماران با نارسائي مزمن كليه ، كليه افراد سيگاري ، كليه افرايكه با سردرد هاي مزمن و يا ناگهاني ، افراد بالغي كه در بستگان درجه يك آنها مبتلايان به فشار خون وجود دارند ، بعضي از بيماران عروقي و نيز به همراه كنترل فشار خون ، از نظر مسائل شبكيه نيز مورد معاينه چشم پزشكي قرار گيرند . در پايان ياد آور ميشويم كه پيشگيري مقدم بر درمان است .

آيا مبتلا به فشارخون هستيد؟ آيا مي دانيد كه بالا بودن فشارخون علاوه بر عوارضي كه در قلب، كليه، مغز و ساير اندام ها ايجاد مي كند مي تواند روي چشمان شما نيز تأثير بگذارد؟

بيماري فشارخون كه بصورت فشار دياستولي بالاي 90 و يا فشار سيستولي بالاي 140 ميلي متر جيوه تعريف مي شود باعث تغييرات گسترده و پيچيده اي در عروق بدن مي شود. از آنجا كه شبكيه تنها عضوي از بدن است كه عروق آن بصورت مستقيم قابل مشاهده مي باشد ممكن است قبل از آنكه عوارض فشارخون در ساير اعضاي بدن پديدار شود بتوان عوارض فشارخون را در رگ هاي شبكيه تشخيص داد. بنابراين اگر چشم پزشك فقط با معاينه چشم به شما گفت كه احتمالاً مبتلا به فشارخون هستيد تعجب نكنيد.

فشارخون، بالا بخصوص بصورت مزمن باعث تنگ شدن تدريجي سرخرگ هاي شبكيه مي شود كه در مراحل اوليه ممكن است چندان قابل تشخيص نباشد، اما به تدريج با پيشرفت بيماري، تنگي سرخرگ ها شديدتر مي شود. (اين تنگي شريان ها، در معاينه، با باريك شدن شديد شريان ها در مقايسه با وريدهاي شبكيه مشخص مي شود). در موارد پيشرفته تر علاوه بر تنگ شدن منتشر شريان ها ممكن است ديواره شريان در برخي نقاط بصورت موضعي دچار اسپاسيم شود و ظاهر نامنظمي پيدا كند.

در مراحل بعدي خونريزي هاي كوچك در شبكيه اتفاق مي افتد به علاوه ممكن است موادي از داخل عروق به داخل شبكيه نشست كند و بصورت لكه هاي سفيد روي شبكيه ديده شود. در مواردي كه فشارخون شديداً بالا باشد ممكن است علاوه بر عوارض فوق ورم سر عصب بينايي اتفاق بيافتد. (فشارخون در اين حد بسيار خطرناك است و ممكن است منجر به سكته قلبي يا مغزي شود بنابراين فرد مبتلا بايد به سرعت در بيمارستان بستري گردد.) البته لازم به ذكر است كه اين عوارض فشارخون هيچكدام تغيير محسوسي در بينايي فرد ايجاد نمي كنند به علاوه در صورت درمان مناسب فشارخون، اين تغييرات به تدريج به حالت معمول بر مي گردند و شبكيه ظاهر عادي پيدا مي كند.

علاوه بر تغييرات فوق الذكر كه معمولاً باعث كاهش ديد نمي شوند، فشارخون مي تواند زمينه ساز بروز انسداد شريان يا وريد مركزي شبكيه (يا شاخه هاي آن ها) شود كه در اين حالت باعث افت ديد دائمي مي شود.

گرچه مهمترين تغييرات ناشي از فشارخون در شبكيه اتفاق مي افتد، اما ساير قسمت هاي چشم نيز از اين عوارض در امان نيستند مثلاً افزايش ناگهاني فشارخون بويژه در افراد جوان مي تواند باعث تغييراتي در عروق و رنگدانه هاي مشيميه شود كه البته تأثير خاصي روي بينايي فرد ندارد به علاوه افزايش حاد فشارخون گاهي باعث پاره شده رگ هاي ظريف ملتحمه و ايجاد خونريزي زير ملتحمه مي شود اين خونريزي معمولاً ظرف 3-2 هفته خودبخود جذب مي شود و نياز به درمان خاصي ندارد.

يك نكته بسيار مهم آن است كه در افراد مبتلا به ديابت وجود فشارخون بالا مي تواند باعث تشديد عوارض ديابت در شبكيه (رتينوپاتي ديابتي) شود. بنابراين كنترل فشارخون در افراد ديابتي اهميتي دو چندان مي يابد.

درمان

درمان اصلي مبتلايان به عوارض چشمي فشارخون، درمان خود بيماري فشارخون است. معمولاً در صورت درمان مناسب تغييرات شبكيه پس از مدتي برطرف مي گردند و درصورتيكه معاينه چشم پس از 3-2 ماه تكرار شود شبكيه ظاهر طبيعي خواهد داشت. معاينه شبكيه وسيله خوبي براي ارزيابي كنترل مناسب فشارخون مي باشد.

Article source: http://www.pezeshk.us/?p=15724

نتایج جستجو فشار خون
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
   

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان

تصویری -با کیفیت عالی و به زبان فارسی

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

+مقایسه طب سنتی با طب امروزی

   
13,900 تومان خرید دانستنیهای فشار خون /اورجینال9,500 تومان خرید مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال9,000 تومان خرید آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال8,700 تومان خرید تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
آموزش حرفه ای شنا/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
   

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده
 

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

   
4,900 تومان خرید  آموزش حرفه ای شنا/اورجینال14,400 تومان خرید  تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال12,000 تومان خرید تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال12,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-551 آموزش حرفه ای شنا/اورجینال مجموعه موسیقی کلاسیک گردنبند سنگ کوارتز آبی H149
   

کاملترین مجموعه موجود در بازار

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

   
23,000 تومان خرید مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-5513,500 تومان خرید آموزش حرفه ای شنا/اورجینال14,500 تومان خرید مجموعه موسیقی کلاسیک42,000 تومان خرید گردنبند سنگ کوارتز آبی  H149
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
گردنبندسنگ کوارتز آبی H148 گردنبندسنگ کوارتز آبی H147 گردنبند سنگ کوارتز آبی H146 انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277
   

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبنداستیل طلایی سنگ کوارتز آبی

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

   
42,000 تومان خرید گردنبندسنگ کوارتز آبی  H14842,000 تومان خرید گردنبندسنگ کوارتز آبی  H14742,000 تومان خرید گردنبند سنگ کوارتز آبی  H14622,000 تومان خرید انگشتر استیل سنگ دلربا17  H277
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
نمک دریاچه ارومیه دانستنیهای دوران بارداری-551 گردنبند تمشک گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
   

نمک خالص دریاچه ارومیه

شماره مجوز :155/25487

این گردنبنداز جنس گارنت بوده و ساخت کشور هند می باشد

گردنبندزیبایی از 7 سنگ سودالیت. عقیق .فیروزه . چشم ببر. امیتست ..

   
15,000 تومان خرید نمک دریاچه ارومیه1,200 تومان خرید دانستنیهای دوران بارداری-55125,000 تومان خرید گردنبند تمشک12,900 تومان خرید گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش) دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
   

سنگی موثر برای فشار خون بالاو تپش قلب است

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان
 

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 100 کتاب در زمینه هماتولوژی

اندام متناسب ، بدنی سالم ، روحیه ای شاداب با ایربیک

   
5,900 تومان خرید گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش)13,900 تومان خرید دانستنیهای فشار خون /اورجینال36,000 تومان خرید مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی9,900 تومان خرید آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال ست مغناطیسی دستبند و گردنبند ست مغناطیسی دستبند و گردنبند تسبیح دلربا
   

اورجینال
شماره مجوز: 155/13066

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

تسبیح دلربا 33 دانه درشت کد 10074

   
8,000 تومان خرید آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال30,000 تومان خرید ست مغناطیسی دستبند و گردنبند30,000 تومان خرید ست مغناطیسی دستبند و گردنبند30,000 تومان خرید تسبیح دلربا
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
تسبیح دلربا سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان) طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
   

تسبیح دلربا 101 دانه کد 10077

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است

   
32,000 تومان خرید تسبیح دلربا15,000 تومان خرید سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها15,000 تومان خرید برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان)14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

   
14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون -اورجینال کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی مراقب قلبتان باشید کاهش فشار خون بالا
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

نویسنده / مترجم : آنا کلیبورن /دکتر علیرضا منجمی

مرقب قلبتان باشید

کتابی از موسسه ی ملی
قلب - ریه و خون امریکا
برای زنان

کتاب کاهش فشار خون بالا

   
14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون   -اورجینال13,100 تومان خرید کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی3,200 تومان خرید مراقب قلبتان باشید5,800 تومان خرید کاهش فشار خون بالا
   
   

  صفحه:

 
1 2 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code